تهران ، ولیعصر
021-987654

تحقیقات پیشرو در شبیه‌سازی و تحریک عملکرد مغز

تحقیقات پیشرو در شبیه‌سازی و تحریک عملکرد مغز

دستیابی به دانش عملکرد مغز به عنوان ناشناخته ترین حوزه علم در اولین اولویت های تحقیقاتی کل دنیا قرار
دارد. مغز که پیچیدهترین اندام بدن انسان است ، از بیش از90 میلیارد نورون تشکیل شده است و باالترین سطح
چالش را برای شبیه سازی عملکرد آن توسط کامپیوترها ا ی جاد میکند. هر نورون با هزاران نورون د یگر در ارتباط
است و این حجم از اتصاالت تاکنون توسط ه یچ پردازندهای قابل شبیه سازی و اجرا نبوده است. بر اساس گفته
Bergin اگر فرض کنیم یک نورون فقط اطالعات مربوط به پتانسیل عمل خود را ذخیره کند؛ با در نظر گرفتن
9 میانگین طول عمر
10 10 ثانیه و فرکانس 10 هرتز، هر نورون باید بتواند
10 بیت از اطالعات را ذخیره کند)!( و
شک بسیار بزرگی در این توانایی وجود دارد. سواالت دیگری وجود دارند که هنوز ذهن بشر برای پاسخ به آن
عاجز است :
• آیا تمام عملکردهای مغزی محصول فعالیت نورون ها هستند؟
• چگونه رویا میبینیم؟
• چگونه مدارهای نورونی کار میکنند؟
• آیا خودآگاهی محصول فعالیت نورونی است؟
• چگونه قسمت های مختلف مغز با هم به صورت یکپارچه عمل میکنند؟
• حافظه های اپیزودیک بلندمدت چگونه تشکیل میشوند؟
• آیا ما دارای اختیار در تصمیمگیری هستیم؟
• تعریف دقیق هوش چ یست؟
این امکان وجود دارد که بشریت در سال های آینده بتواند مدارکی را برای اثبات مکانیسم دقیق این مسایل بیابد
اما تاکنون بشر برای این سواالت، پاسخ دقیق و واضحی را ارایه نداده است . پروژههای روز جهان در صدد ارتباط
و کشف مغز هستند. البته ماهیت تبلیغاتی این پروژهها گاها از دستاوردهای علمی آن ها بیشتر است . لذا هنوز مغز
را میتوان جعبه سیاه علم نام ید. اگرچه تعداد بسیار زیادی دستگاه ه ای نقشه برداری مغز و تحریکات مغزی در
اختیار است ؛ اما ه یچ یک از آنها مشخص کننده عملکرد پی چیده مغز نی ستند. VC Parnian در سال 1۴0۲ با تشکی ل
یک هسته تحقیقاتی تحت نام InterNeuro و با استفاده از فاند بین المللی که از شرکت Majestic Glory دریافت
کرد، درصدد درک عملکردهای مغزی و حتی درمان برخی از بیماریهای عصبی، از طریق تحریک
الکترومغناطیسی است. این ابزار قدرتمند به ما امکان تحر یک در ناح یه ای بسی ار محدود )حتی به یک نورون( را
میدهد و InterNeuro سعی خواهد نمود تا پنجره ای به سوی بخش های عملکردی مغز ایجاد کند. در حال حاضر
ترکیب اصلی تیم شامل متخصص های فوتونیک، نوروسا ینس، الکترونیک، مخابرات و میدان، ریاضیات، هوش
مصنوعی، فیزیک و پزشکان مغز و اعصاب می باشد. همکاری و عقد قرارداد با دانشگاه علم و صنعت و استفاده
از تیم مجرب این دانشگاه در زمینه طراح ی و ساخت سامانه تحر یک مغز ی از د یگر افتخارات ا ین پروژه است .
امید است با کمک این دستگاه در آینده ای نه چندان دور شاهد بهبود بسیاری از بیماریهای مغزی باشیم.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *